ESPI – Raport bieżący nr 4/2019

By 8 lutego 2019 No Comments
no image added yet.

Version
Download124
Stock
File Size0.00 KB
Create Date8 lutego 2019
Pobierz

Raport bieżący nr 4/2019
Data sporządzenia: 08-02-2019
Temat: Objęcie Obligacji serii B
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent") informuje, że przyjął propozycję nabycia Obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę Biochemia Investments sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz objął i opłacił 18.445 (osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć) Obligacji serii B o wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych), a wartości nominalnej 110,00 zł (sto dziesięć złotych), tj. o łącznej wartości emisyjnej 2.028.950,00 zł (dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), o łącznej wartości nominalnej 1.844.500,00 zł (jeden milion osiemset czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych).
Emisja Obligacji serii B przeprowadzana jest w trybie emisji niepublicznej, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 483). Obligacje serii B są obligacjami zerokuponowymi, tj. nie jest przewidziana wypłata odsetek od obligacji. Różnica między ceną emisyjną a ceną nominalną stanowi dyskonto dla Emitenta. Zarobek Emitenta będzie pochodzić w całości z zysku na umorzeniu Obligacji serii B.
Wykup Obligacji serii B nastąpi w terminie 5 lat od dnia przydziału Obligacji serii B. Przydział Obligacji jeszcze nie nastąpił. Łącznie emisją objętych jest 30.000 (trzydzieści tysięcy) Obligacji. Propozycje nabycia, poza Emitentem, zostały skierowane również do innych podmiotów. Emisja Obligacji serii B nie ma progu emisji. O przydziale Obligacji serii B Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Celem emisji Obligacji serii B jest pozyskanie środków finansowych na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki InventionBio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dawniej: Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o.) oraz na bieżącą działalność spółki Biochemia Investments sp. z o.o.
Obligacje serii B będą miały formę dokumentu i będą zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach objętych przez Biochemia Investments sp. z o.o. w spółce InventionBio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Została zawarta umowa z administratorem zastawu, którym jest Kancelaria Adwokacka i który będzie wykonywał prawa i obowiązki wierzyciela w imieniu własnym, ale na rzecz Obligatariuszy. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony już po dokonaniu przydziału Obligacji serii B, tj. po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w spółce InventionBio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i będzie obejmował wszystkie objęte przez Biochemię Investments sp. z o.o. udziały w kapitale zakładowym.
Obligacje serii B są zbywalne.
Na żądanie Emitenta, zamiast zapłaty kwoty wynikającej z wykupu Obligacji serii B spółka Biochemia Investments sp. z o.o. będzie zobowiązana do przeniesienia własności udziałów w spółce InventionBio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy o wartości równej kwocie wykupu. W przypadku dokonania przekształcenia spółki InventionBio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w spółkę akcyjną przed dniem wykupu Obligacji serii B – żądanie będzie obejmować akcje tej spółki.
Spółka Biochemia Investments sp. z o.o. jest spółką, w której Emitent posiada 36% kapitału zakładowego oraz która posiada 99% udziałów w spółce InventionBio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
Emitent nie wyklucza sprzedaży objętych przez siebie Obligacji serii B w przyszłości.
Podstawą uznania niniejszej transakcji za znaczącą jest fakt, że łączna kwota przeznaczona na objęcie Obligacji serii B oraz Obligacji serii A (o których objęciu i przydziale Emitent informował raportem ESPI nr 26/2018 z dnia 21.12.2018 r.) spółki Biochemia Investments sp. z o.o. przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply