Dofinansowania i dotacje

 

InventionMed S.A. w okresie od 26.04.2021 r. do 25.10.2021 r. realizuje przedsięwzięcie nr 5/FWI-C19/2020/28 w ramach projektu pn. „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”

Celem przedsięwzięcia jest dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie nowej usługi z zakresu udostępnienia portalu internetowego, dzięki któremu będzie możliwe prowadzenie zdalnych szkoleń.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wprowadzenie do oferty nowy produkt w postaci portalu internetowego.

Miejsce realizacji projektu: ul. Jana Zamoyskiego, 85-063 Bydgoszcz

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.6. „Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług” Poddziałanie 1.6.2 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”

Całkowita wartość projektu: 73 800,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 57 000,00 zł

 

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Tytuł Projektu: ,,Centrum innowacyjnych technik symulacji medycznych i rehabilitacyjnych w oparciu o wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz autorską technologię podwójnej imersji’’

Całkowita wartość projektu: 36 320 670,00 zł

Wartość dofinansowania: 16 240 950,00 zł

Rok dofinansowania: 2019

Przedmiotem projektu jest utworzenie multidyscyplinarnego Centrum Badawczo – Rozwojowego symulacji medycznych i rehabilitacyjnych poprzez stworzenie niezbędnej infrastruktury służącej prowadzeniu prac B + R w dziedzinie symulacji medycznych w oparciu o VR (virtual reality) i AR (augmented reality).Projekt uwzględnia inwestycję w budowę powierzchni obiektu CBR oraz niezbędnego wyposażenia, które umożliwią tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i prototypowych symulatorów medycznych.

 

******

INVENTIONMED SPÓŁKA AKCYJNA realizuje w okresie od 01.03.2020 r. do 28.02.2023 r. projekt nr pt. „Opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego wykorzystującego technologię podwójnej immersji.”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego na skalę globalną symulatora medycznego dermatologii, który pozwoli na bardzo skuteczną, szybką i efektywną naukę studentów i lekarzy.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wdrożenie do działalności Spółki nowego produktu – innowacyjnego symulatora medycznego wykorzystującego technologię podwójnej immersji.

Miejsce realizacji projektu: ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/116, 85-862 Bydgoszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, działanie 1.2 „Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje”, poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”.

Całkowita wartość projektu: 4 757 447,63 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 3 557 347,06 zł