InventionMed S.A.
 w okresie od 26.04.2021 r. do 25.10.2021 r. realizuje przedsięwzięcie nr 5/FWI-C19/2020/28 w ramach projektu pn. „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”

Celem przedsięwzięcia jest dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie nowej usługi z zakresu udostępnienia portalu internetowego, dzięki któremu będzie możliwe prowadzenie zdalnych szkoleń.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie:

– wprowadzenie do oferty firmy nowego produktu w postaci portalu internetowego
– utworzenie nowych miejsc pracy
– utrzymanie miejsc pracy (utrzymanie zatrudnienia).

Miejsce realizacji projektu: ul. Jana Zamoyskiego, 85-063 Bydgoszcz

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.6. „Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług” Poddziałanie 1.6.2 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”

Całkowita wartość projektu: 73 800,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 57 000,00 zł