INVENTIONMED SPÓŁKA AKCYJNA realizuje w okresie od 01.03.2020 r. do 30.09.2023 r. projekt nr pt. „Opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego wykorzystującego technologię podwójnej immersji.”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego na skalę globalną symulatora medycznego dermatologii, który pozwoli na bardzo skuteczną, szybką i efektywną naukę studentów i lekarzy.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wdrożenie do działalności Spółki nowego produktu – innowacyjnego symulatora medycznego wykorzystującego technologię podwójnej immersji.

Miejsce realizacji projektu: ul. Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, działanie 1.2 „Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje”, poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”.

Całkowita wartość projektu: 4 757 447,63 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 3 557 347,06 zł