Inventionmed S.A. w okresie od 01.02.2019 r. do 31.10.2019 r. realizuje przedsięwzięcie pt. „Opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego w postaci wirtualnej strzykawki treningowej w VR”.

Celem głównym projektu jest opracowanie innowacyjnej na skalę globalną wirtualnej strzykawki treningowej, która pozwoli na bardzo skuteczną, szybką i efektywną naukę studentów i lekarzy dermatologii estetycznej.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu jest wprowadzenie do oferty innowacyjnego symulatora medycznego – wirtualnej strzykawki, wykorzystującego technologię wirtualnej rzeczywistości (VR).

Miejsce realizacji projektu: ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.2. „Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”

Całkowita wartość projektu: 1 011 300,00zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 734 500,00 zł