ESPI – Raport bieżący nr 26/2018

By 21 grudnia 2018 No Comments
no image added yet.

Version
Download209
Stock
File Size0.00 KB
Create Date21 grudnia 2018
Pobierz

Raport bieżący nr 26/2018
Data sporządzenia: 21-12-2018
Temat: Objęcie kolejnych Obligacji i przydział Obligacji
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 21/2018, informuje, że dokonał objęcia kolejnych Obligacji serii A, tj. objął dalszych 19.000 (dziewiętnaście tysięcy) Obligacji serii A. W związku z czym Emitent objął łącznie 78.676 (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) Obligacji serii A o wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych), a wartości nominalnej 110,00 zł (sto dziesięć złotych), tj. o łącznej wartości emisyjnej 7.867.600,00 zł (siedem milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych) o łącznej wartości nominalnej 8.654.360,00 zł (osiem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych).
W dniu 21 grudnia 2018 r. nastąpił przydział Obligacji serii A i Emitentowi zostały przydzielone Obligacje serii A w ilości wskazanej w zdaniu poprzednim.
Emisja Obligacji serii A przeprowadzana jest w trybie emisji niepublicznej, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 483). Obligacje serii A są obligacjami zerokuponowymi, tj. nie jest przewidziana wypłata odsetek od obligacji. Różnica między ceną emisyjną a ceną nominalną stanowi dyskonto dla Emitenta. Zarobek Emitenta będzie pochodzić w całości z zysku na umorzeniu Obligacji serii A.
Wykup Obligacji serii A nastąpi w terminie 5 lat od dnia przydziału Obligacji serii A, tj. do dnia 21 grudnia 2023 roku. Łącznie emisją objętych było 200.050 (dwieście tysięcy pięćdziesiąt) Obligacji serii A i wszystkie Obligacje serii A zostały przydzielone. Propozycje nabycia, poza Emitentem, zostały skierowane również do innych podmiotów.
Cel emisji Obligacji serii A oraz szczegółowe dane dotyczące emisji zostały przekazane przez Emitenta raportem bieżącym ESPI nr 21/2018 z dnia 20 września 2018 r.
Wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o. został złożony w dniu 21 grudnia 2018 r. W wyniku dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego Biochemia Investments sp. z o.o. objęła 396.976 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 19.848.800 zł, a po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego posiadać będzie 397.076 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 19.853.800 zł. Poza Biochemią Investments sp. z o.o. udziały zostały objęte przez osobę fizyczną. Zastaw rejestrowy, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 21/2018 zostanie ustanowiony na wszystkich udziałach posiadanych przez Biochemię Investments sp. z o.o.
Środki na objęcie Obligacji serii A pochodziły ze zwrotu pożyczek, o czym Emitent informował raportem ESPI nr 20/2018 z 20.09.2018 r. (w wysokości 5.962.564 zł) oraz ze środków własnych Emitenta (w wysokości 1.905.036 zł).
Spółka Biochemia Investments sp. z o.o. jest spółką, w której Emitent posiada 36% kapitału zakładowego oraz która posiada 100% udziałów w spółce Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o.
Podstawą uznania niniejszej transakcji za znaczącą jest fakt, że łączna kwota przydzielonych Obligacji serii A przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply