ESPI – Raport bieżący nr 24/2020

By 23 lipca 2020 No Comments
no image added yet.

Version
Download3
Stock
File Size0.00 KB
Create Date23 lipca 2020
Pobierz

Raport bieżący nr 24/2020

Data sporządzenia: 23-07-2020

Temat: zawarcie istotnych umów

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 22 lipca 2020 r. zawarł ze spółką Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Kontrahent") 3 (trzy) umowy sprzedaży, na podstawie których sprzedał na rzecz Kontrahenta: a) 48.869.637 (czterdzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) akcji spółki Boruta – Zachem S.A. za cenę 9.969.405,95 zł (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), tj. za cenę 0,204 zł za jedną akcję; b) 3.488 (trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) Obligacji zwykłych na okaziciela serii A wyemitowanych przez Biochemia Investments z siedzibą w Bydgoszczy za cenę 352.288,00 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 0/00), tj. za cenę 101,00 zł za jedną Obligację oraz c) wierzytelność przysługującą Emitentowi wobec Biochemia Investments z siedzibą w Bydgoszczy z tytułu wpłaty na rzecz objęcia Obligacji serii B, które to obligacje do dnia zawarcia umowy nie zostały przydzielone – za kwotę 444.500,00 zł (czterysta czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych).
Łączna wartość sprzedaży wynikająca z ww. umów sprzedaży wynosi 10.766.193,95 zł (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy). Termin płatności strony ustaliły na 90 dni od dnia zawarcia umów.
Emitent uznał przedmiotowe umowy za istotne ze względu na ich wartość, która przewyższa 20% kapitałów własnych Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply