ESPI – Raport bieżący nr 2/2021

By 3 lutego 2021 No Comments
no image added yet.

Version
Download2
Stock
File Size0.00 KB
Create Date3 lutego 2021
Pobierz

Raport bieżący nr 2/2021

Data sporządzenia: 03-02-2021

Temat: Zawarcie umowy pożyczki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki Tomaszem Kierulem, na podstawie której Prezes Zarządu udzielił pożyczki na rzecz Spółki.

Pożyczka została udzielona w formie linii pożyczkowej do maksymalnej kwoty 2.680.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Pożyczka może być udzielana w transzach – na każdorazowe zapotrzebowanie zgłoszone przez Spółkę. Dana transza zostanie udzielona w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania.

Pożyczka zostaje udzielona na realizacje inwestycji Spółki.

Pożyczka zostaje udzielona na okres 5 lat przy czym Strony zastrzegły że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 1% w skali roku, przy czym odsetki będą naliczone wyłącznie od faktycznie udzielonej (wykorzystanej) kwoty pożyczki. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia danej transzy pożyczki do dnia całkowitej jej spłaty. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości danej transzy pożyczki.

Pożyczka nie jest zabezpieczona.

Zgodnie z przepisem art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu wymaga zgody walnego zgromadzenia. Z kolei stosownie do przepisu art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zgoda walnego zgromadzenia może zostać dokona nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez Spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. Brak zgody walnego zgromadzenia spowoduje nieważność przedmiotowej umowy pożyczki. W takim przypadku Strony będą zobowiązane do zwrotu wzajemnie uzyskanych świadczeń na podstawie umowy pożyczki. Prezes Zarządu oświadczył w umowie, że w przypadku braku zgody walnego zgromadzenia nie będzie dochodzić od Spółki żadnych roszczeń, poza żądaniem zwrotu wypłaconej na rzecz Spółki kwoty pożyczki.
Ponadto Emitent wskazuje, że pożyczka komunikowana raportem ESPI nr 36/2020 z dnia 3 listopada 2020 roku jak i pożyczka objęta niniejszym komunikatem zostały udzielone w całości.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Tomasz Kierul – Prezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply