ESPI – Raport bieżący nr 2/2019

By 31 stycznia 2019 No Comments
no image added yet.

Version
Download130
Stock
File Size0.00 KB
Create Date31 stycznia 2019
Pobierz

Raport bieżący nr 2/2019

Data sporządzenia: 31-01-2019

Temat: zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce Laboratorium Naturella sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent"), w nawiązaniu do raportów ESPI nr 23/2018 z dnia 29 października 2018 r. oraz ESPI nr 27/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę sprzedaży udziałów w spółce Laboratorium Naturella sp. z o.o. na rzecz spółki Boruta – Zachem S.A. (dalej: "Kupujący")

Zgodnie z umową termin zapłaty za udziały został określony do dnia 30 czerwca 2019 r. (termin został wydłużony w stosunku do określonego w liście intencyjnym o 3 miesiące) oraz Strony nie dokonały cesji pożyczek, a zawarły trójstronne porozumienie (wspólnie z Kupującym oraz Laboratorium Naturella sp. z o.o.) zgodnie z którym skróciły termin zwrotu pożyczek do dnia 30 czerwca 2019 r., a Kupujący udzielił Emitentowi poręczenia na wypadek gdyby Laboratorium Naturella sp. z o.o. nie dokonała zwrotu pożyczek w tym terminie. Poręczenie obejmuje wszystkie pożyczki w łącznej kwocie 648.736,33 zł (sześćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych trzydzieści trzy grosze) wraz z należnymi od nich odsetkami. W przypadku braku zapłaty za udziały lub niewykonania poręczenia Emitent ma prawo żądania zwrotnego przeniesienia własności udziałów. Cena sprzedaży wyniosła 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych) a przejście własności udziałów nastąpiło z chwilą zawarcia umowy.

O działalności Laboratorium Naturella sp. z o.o. Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 23/2018 z dnia 29 października 2018 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply