ESPI – Raport bieżący nr 18/2019

By 26 sierpnia 2019 No Comments
no image added yet.

Version
Download193
Stock
File Size0.00 KB
Create Date26 sierpnia 2019
Pobierz

Raport bieżący nr 18/2019

Data sporządzenia: 26-08-2019

Temat: Objęcie akcji serii E

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Emitent"_ informuje, że w dniu 25 sierpnia 2019 r. przyjął propozycję i zawarł umowę objęcia akcji na podstawie której objął 37.969.637 _trzydzieści siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem_ akcji serii E spółki Boruta – Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_, po cenie emisyjnej 0,20 zł _dwadzieścia groszy_, tj. za łączną kwotę 7.593.927,40 zł _siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści groszy_. Emitent posiada już 10.900.000 _dziesięć milionów dziewięćset tysięcy_ akcji serii D spółki Boruta – Zachem S.A., o czym informował w raporcie okresowym EBI nr 10/2019 z dnia 15 maja 2019 r. _raport za I kwartał 2019 r._. W związku z czym, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, łącznie Emitent będzie posiadać 48.869.637 _czterdzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem_ akcji spółki Boruta – Zachem S.A. oraz będzie posiadać tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.

Niniejszy raport jest istotny ze względu na wartość zawartej transakcji, która przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta a także ze względu na fakt, że po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitent przekroczy próg 15% udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki Boruta – Zachem S.A., podczas gdy obecnie jego udział jest niższy niż 5%. Przekroczenie progów oraz powstanie akcji jest warunkowe i zależy od rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E przez spółkę Boruta – Zachem S.A. _warunek_. O przekroczeniu progów Emitent poinformuje odpowiednie podmioty stosownym zawiadomieniem po powzięciu informacji o rejestracji przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply