ESPI – Raport bieżący nr 10/2020

By 4 czerwca 2020 No Comments
no image added yet.

Version
Download182
Stock
File Size0.00 KB
Create Date4 czerwca 2020
Pobierz

Raport bieżący nr 10/2020

Data sporządzenia: 04-06-2020

Temat: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Spółka"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki Tomaszem Kierulem, na podstawie której Prezes Zarządu udzielił pożyczki na rzecz Spółki.

Pożyczka została udzielona w formie linii pożyczkowej do maksymalnej kwoty 1.500.000,00 zł _słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych_. Pożyczka będzie udzielana w transzach – na każdorazowe zapotrzebowanie zgłoszone przez Spółkę. Dana transza zostanie udzielona w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania.

Pożyczka zostaje udzielona na realizacje inwestycji Spółki.

Pożyczka zostaje udzielona na okres 1 roku przy czym Strony zastrzegły że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 1,5% w skali roku, przy czym odsetki będą naliczone wyłącznie od faktycznie udzielonej _wykorzystanej_ kwoty pożyczki. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia danej transzy pożyczki do dnia całkowitej jej spłaty. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości danej transzy pożyczki.

Pożyczka nie jest zabezpieczona.

Zgodnie z przepisem art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu wymaga zgody walnego zgromadzenia. Z kolei stosownie do przepisu art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zgoda walnego zgromadzenia może zostać dokona nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez Spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. Brak zgody walnego zgromadzenia spowoduje nieważność przedmiotowej umowy pożyczki. W takim przypadku Strony będą zobowiązane do zwrotu wzajemnie uzyskanych świadczeń na podstawie umowy pożyczki. Prezes Zarządu oświadczył w umowie, że w przypadku braku zgody walnego zgromadzenia nie będzie dochodzić od Spółki żadnych roszczeń, poza żądaniem zwrotu wypłaconej na rzecz Spółki kwoty pożyczki.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply