ESPI – Raport bieżący nr 1/2021

By 27 stycznia 2021 No Comments
no image added yet.

Version
Download2
Stock
File Size0.00 KB
Create Date27 stycznia 2021
Pobierz

Raport bieżący nr 1/2021

Data sporządzenia: 27-01-2021

Temat: informacja dotycząca emisji publicznej akcji Softblue S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") w związku z rozpoczęciem oferty publicznej _z zachowaniem prawa poboru_ akcji serii F spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Kontrahent"_ oraz w związku z faktem, że Spółka posiada ponad 40% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu Kontrahenta, informuje, że weźmie udział w zapisach na akcje serii F. Spółka po zapoznaniu się z memorandum informacyjnym Kontrahenta oraz po dokonaniu analizy sytuacji i otoczenia Spółki, zdecydowała, że złoży zapis podstawowy na całość przysługujących jej akcji serii F, tj. na 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji serii F po cenie emisyjnej 0,22 zł _dwadzieścia dwa grosze_ za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 4.180.000,00 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Zgodnie z harmonogramem emisji, zapisy podstawowe i dodatkowe można składać w terminie do dnia 12 lutego 2021 r. i do tego dnia Spółka złoży zapis za pośrednictwem biura maklerskiego, na którym jednostkowe prawa poboru zostaną zapisane, tym samym wpłata będzie miała charakter gotówkowy.
Środki na objęcie akcji serii F Kontrahenta w ramach zapisu podstawowego będą pochodzić ze środków własnych Spółki oraz z pożyczki udzielonej przez Prezesa Zarządu Spółki, o której to pożyczce Spółka informowała raportem ESPI nr 36/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. Jednocześnie, w przypadku, gdyby wskazane powyżej środki okazały się niewystarczające, Spółka ma gwarancję Prezesa Zarządu o udzieleniu kolejnej pożyczki na brakującą część zapisu. Pożyczka zostanie udzielona na takich samych zasadach jak pożyczka z dnia 3 listopada _w szczególności w zakresie oprocentowania i czasu trwania pożyczki_ i będzie pożyczką warunkową – uzależnioną od wyrażenia zgody przez walne zgromadzenie Spółki na udzielenie pożyczki – stosownie do przepisu art. 15 w zw. z art. 17 Kodeksu spółek handlowych, a o jej zawarciu Spółka poinformuje odpowiednim raportem.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Tomasz Kierul – Prezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply