EBI – Raport bieżący nr 9/2019

By 26 kwietnia 2019 No Comments
no image added yet.

Version
Download151
Stock
File Size0.00 KB
Create Date26 kwietnia 2019
Pobierz

Raport bieżący nr 9/2019
Data sporządzenia: 26-04-2019
Temat: Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 14 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Treść raportu:
Zarząd Inventionmed S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect tj.: - 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; - 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciel serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; - 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; - 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; - 750.00 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; - 97.587.157 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;

które w wyniku scalenia akcji obecnie stanowią: - 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,40 PLN (czterdzieści groszy) każda; - 24.946.789 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,40 PLN (czterdzieści groszy) każda.

Jednocześnie Emitent informuje, że scalenie akcji zostało zarejestrowane w sądzie rejestrowym, natomiast Emitent złożył również wnioski o rejestrację scalenia w KDPW, która to procedura jest obecnie w toku.

Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 27 lutego 2019 roku upoważniło Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, KDPW oraz KNF i złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu jest konsekwencją tego upoważnienia.

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Cezary Jasiński – Prezes Zarządu

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply