EBI – Raport bieżący nr 14/2020

By 14 września 2020 No Comments
no image added yet.

Version
Download226
Stock
File Size0.00 KB
Create Date14 września 2020
Pobierz

Raport bieżący nr 14/2020

Data sporządzenia: 14-09-2020

Temat: Przydział akcji serii E i informacje podsumowujące subskrypcję

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Treść raportu:

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2020 r., w ramach emisji prywatnej, Emitent wskazuje, że w dniu 7 września 2020 r. określił cenę emisyjną akcji serii E oraz dokonał przydziału akcji serii E. Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 7 września 2020 r., natomiast zamknięcie w dniu 7 września 2020 r.

 1. Data przydziału instrumentów finansowych:

7 września 2020 r.

 1. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcją objętych było 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.

 1. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

 1. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.

 1. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej równej 1,23 zł (jeden złoty dwadzieścia trzy grosze) za jedną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji:

Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w postaci wpłaty środków pieniężnych.

 1. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na akcje zwykłe na okaziciela serii E zapisy złożyła 1 osoba prawna.

 1. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały przydzielone 1 osobie prawnej.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Osoba prawna, której przydzielono akcje zwykłe na okaziciela serii E jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 1. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje zwykłe na okaziciela serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

 1. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

Łączne koszty wyniosły 0,00 zł.

Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

 1. a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł
 2. b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł
 3. c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł
 4. d) promocja oferty – 0,00 zł.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

 

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

 

 

Invention MED

Author Invention MED

More posts by Invention MED

Leave a Reply