Strategia InventionMed
na lata 2018-2021

Zarząd InventionMed S.A. podjął decyzję o przyjęciu Strategii na lata 2018-2021. Spółka zamierza skoncentrować swoją działalność na rozwoju zaawansowanych symulatorów medycznych wykorzystujących technologię virtual reality (VR) w obszarze symulacji zabiegów z zakresu dermatologii klinicznej i estetycznej

Dzięki przyjętej strategii Spółka zamiesza osiągnąć następujące cele biznesowe:

 • stworzenie unikalnego w skali globalnej urządzenia do symulacji zabiegów dermatologicznych w technologii VR;
 • komercjalizacja pierwszego urządzenia do końca I kw. 2020 r.;
 • osiągnięcie progu rentowności projektu TutorDerm najpóźniej w 2021 r.
 • osiągnięcie poziomu 30% udziału przychodów ze sprzedaży zagranicznej na koniec 2020 r. na takich rynkach jak rynki Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych oraz rynkach azjatyckich m.in. Japonii, Chin, Malezji, Tajwanu.

W celu realizacji przyjętych założeń spółka powołała Radę Naukową w skład której wchodzą:

 • dr hab. med. Lidia Rudnicka
 • nadzw. dr hab. n. med. Barbara Zegarska
 • dr Marcin Ambroziak
 • dr Maciej Nowacki

Ponadto Spółka zamierza systematycznie powiększać swój zespół naukowy oraz zaplecze technologiczne. Co więcej Zarząd planuje nawiązywać współpracę z zagranicznymi producentami sprzętu medycznego oraz uruchomić w przyszłości nowe projekty symulatorów również w innych niż dermatologia dziedzinach medycyny.

Zarząd Spółki szacuje, że wydatki inwestycyjne na realizację Strategii do 2021 r. wyniosą około 8 mln zł.

Na dzień publikacji niniejszej strategii Spółka posiada środki pieniężne w wysokości ponad 8,0 mln zł, co świadczy o dobrej kondycji oraz stabilnej pozycji finansowej, dzięki czemu Spółka będzie mogła realizować założone cele biznesowe. Spółka wskazuje, że poza wskazanymi środkami finansowymi, posiada również wierzytelność w postaci pożyczek wobec Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o. na łączną kwotę 5,86 mln zł.

W przyszłości spółka zamierza aplikować o dofinansowanie z funduszy unijnych na działalność badawczo-rozwojową i inwestycyjną.

Po osiągnięciu każdego kamienia milowego realizowanych projektów nastąpi weryfikacja koniecznych wydatków inwestycyjnych.

Działalność InventionMed

29 stycznia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę o zmianie profilu działalności oraz o zmianie nazwy Spółki. Przed zmianami, Emitent pod nazwą Athos Venture Capital S.A. (wcześniej Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.) świadczył usługi na rynku kapitałowym. Podstawowa działalność była ukierunkowana na pośrednictwo finansowe i doradztwo związane z rynkiem papierów wartościowych.

Obecnie, Emitent posługujący się nazwą InventionMed S.A., prowadzi działalność w sektorze medycznym i specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej.

Innowacyjna technologia podwójnej immersji

Zespół InventionMed opracował innowacyjną na skalę światową technologię tzw. podwójnej immersji, która w symulatorach medycznych rozwiązuje kluczowy dotychczas problem braku możliwości połączenia realistycznego wirtualnego otoczenia z oddziaływaniem zmysłu dotyku.

Opracowane rozwiązanie podwójnej imersji bazuje na połączeniu najnowocześniejszych technologicznie możliwości stworzenia otaczającego świata (np. profesjonalnego gabinetu lekarskiego) z dodaniem komponenty wrażenia dotyku i pełnej kontroli manualnej nad wykonywanymi wirtualnymi zabiegami. Oznacza to, że wszystkie czynności wykonywane w VR dają równomierne odczucia jak te wykonywane w rzeczywistości na pacjentach.

Plany rozwoju

Przyjęta strategia została zbudowana w oparciu o przeprowadzone analizy rynkowe oraz obecnie dostępne możliwości technologiczne. Do kluczowych czynników, które zostały wzięte pod uwagę przy jej tworzeniu możemy zaliczyć m.in.:

 • wzrost znaczenia technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w rozwoju współczesnej medycyny;
 • wysoka potrzeba edukacji personelu medycznego oraz wyrabianie prawidłowych nawyków wraz z kształtowaniem zręczności, szczególnie przy zabiegach wymagających szczególnej precyzji;
 • rosnące zapotrzebowanie kształcenia profesjonalnych kadr wykonujących skomplikowane zabiegi medyczne szczególnie w zakresie dermatologii estetycznej;
 • dynamicznie rosnącą wartość rynku rozwiązań VR i AR w medycynie (ok. 29% wzrost rok do roku).

TutorDerm

Projekt TutorDerm zainicjowany został przez niezależny zespół badawczy w 2015 r.

Projekt jest pierwszym na świecie rozwiązaniem w zakresie edukacji personelu medycznego i kosmetologów, który wykorzystuje unikalną, niestosowaną dotąd technologię podwójnej immersji. Pozwala nie tylko na odczucia wizualne ale również uzyskanie wrażenia dotyku, co przy treningu medycznym wymagającym precyzji stanowi najwyższą wartość w zdobywaniu doświadczenia.

Głównym celem projektu TutorDerm jest zbudowanie symulatora medycznego – dla potrzeb edukacji z dziedziny dermatologii klinicznej i estetycznej – wykorzystującego technologię wirtualnej rzeczywistości. Produkt Spółki ma na celu umożliwić praktykowanie zabiegów dermatologicznych, dając tym samym szansę lekarzom, kosmetologom oraz studentom na zdobywanie niezbędnego doświadczenia jeszcze przed kontaktem z pacjentem.

Symulowanie działań ma za zadanie dostarczyć wrażenie immersji środowiska wizualnego oraz czucia poprzez wykorzystanie części fantomu mającego budowę i proporcje odzwierciedlające naturalne ciało ludzkie.

Podczas przebiegu symulacji odzwierciedlone zostaną procedury i działania jakie należy wykonać przed, w trakcie i po zabiegu dermatologicznym.

Projekty Spółki będą budowane wewnętrznymi siłami zespołu programistów, grafików i elektroników oraz na podstawie zakupionych elementów technologicznych oraz prac zleconych.

TutorDerm v.1

Pierwsza wersja symulatora TutorDerm będzie poświęcona odwzorowaniu prowadzenia procedur edukacyjno-szkoleniowych w oparciu o jedno z najbardziej problematycznych w leczeniu schorzeń z zakresu dermatologii estetycznej tj. naczyniaka płaskiego i teleangiektazji.

Wersja produkcyjna będzie zawierała dopracowany model twarzy z wieloma schematami schorzenia oraz pełne wsparcie IT ze strony Spółki. Wersja sprzedażowa będzie najprawdopodobniej oparta na systemie HTC VIVE Pro.

Pierwszy pilotaż w wybranej jednostce naukowej lub gabinecie odbędzie się już w IV kw. 2018 r. Komercjalizacja urządzenia planowana jest na I kw. 2020 r.

Planowane wydatki inwestycyjne na TutorDerm v.1: ok 4 mln zł.

TutorDerm v.2 i v.3

Wersja druga będzie znacznie rozbudowanym, w stosunku do wersji poprzedniej, narzędziem symulacyjnym. Powiększony zostanie obszar ciała możliwego do przeprowadzenia zabiegu oraz dodane zostaną nowe schorzenia dermatologiczne w różnych wariancjach występowania.

Wersja trzecia będzie kompletnym modelem człowieka dającym również możliwość przeprowadzania diagnostyki obrazowej w tym np. triochoskopii.

Komercjalizacja symulatorów planowana jest odpowiednio: dla wersji drugiej na IV kw. 2020 r., a wersji trzeciej na III kw. 2021 r.

Planowane wydatki inwestycyjne na TutorDerm v.2 i v. 3: ok 4 mln zł.

Ekspansja zagraniczna

Od 2020 r. Spółka będzie podejmowała wszelkie działania w celu rozszerzenia działalności na rynki Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. W latach kolejnych do obszaru ekspansji włączone zostaną również rynki Azjatyckie np. Japonia, Chiny, Tajwan, Malezja, czy Korea Południowa.

Podsumowanie szacunkowych planów inwestycyjnych w latach 2018-2021

Obecnie Spółka posiada środki pieniężne pozwalające na pełne finansowanie realizowanych projektów. Dodatkowo InventionMed zamierza aplikować o dofinansowanie z funduszy unijnych na działalność badawczo-rozwojową i inwestycyjną.

Wartość projektu:

 • TutorDerm v.1 – ok. 4 mln zł
 • TutorDerm v.2 i v.3 – ok. 4 mln zł